Navigation
משחקים של פעם לילדים

לפעמים אתה סבור, כי שום דבר אינו יכול לבדר אותך אלא אחד המשחקים, משחקים ששמעת עליהם, משחקים של פעם, "אם רק היה לי המשחק הזה", אתה אומר אך בהרבה מקרים אתה יכול להכין בעצמך את המשחק, או משחק דומה לו, תוך דקות אחדות. כל ילד יכול לשחק לבדו בסביבון, הוא יכול גם לעשות לעצמו סביבון אם יחתוך עיגול של קרטון וישים עפרון קצר במרכז של הקרטון. הסביבון יסתובב יפה להפליא. חתוך לעצמך קרטון, קודם, קח כוס הפוך אותה על הקרטון וסמן בעיפרון מסביב לכוס, אחר כך גזור את העיגול שסימנת שים לב, שהעיפרון שתנעץ יהיה במרכז הקרטון.

יש הרבה משחקים של פעם אחרים, שאתה יכול להכין לך ולחבריך בקלות רבה. כל ילד יכול לעשות משחקים מצויינים מאטבים, שעועית יבשה, קופסאות, קיסמים לשיניים, נייר, וכל מני עצמים פשוטים, שקל להשיגם. ולאחר שתדע לשחק משחקים אלה, תוכל להמציא משחקים חדשים, השונים רק מעט מהמשחקים הישנים של פעם, ולפעמים יותר טובים מהם.

משחקים של פעם לילדים

רועי אומר: האגודלים כלפי מעלה

שני ילדים, או יותר משניים, יכולים לשחק משחק זה.
המשחקים יושבים מול המנהיג, או "רועי", ומצייתים לפקודותיו, הוא מושיט את אגרופיו קדימה, אחר כך הוא מתחיל את המשחק בקוראו: "רועי אומר האגודלים למעלה" או "רועי אומר האגודלים למטה" . כשהוא אומר "האגודלים למעלה", הוא זוקף את אגודליו, כשהוא אומר "האגודלים למטה", הוא הופך את אגודליו כלפי מטה, כל המשתתפים במשחק עושים כמותו.
אולם על המשחקים להיות קשובים היטב, רועי יתן את הפקודות בקצב מהיר יותר ויותר.
אם הוא אומר רק "האגודלים למעלה" או "האגודלים למטה" , אין לציית לו, אפילו אם הוא זוקף את אגודליו או הופך אותם כלפי מטה. עליו לומר במפורש "רועי אומר". מי שעושה שגיאה נושר מן המשחק. זה שמחזיק מעמד זמן רב יותר, זוכה, אז משמש הוא בתפקיד "רועי"

משחק ילדים

דייסת אפונה חמה

זה משחק של מחיאת כפיים ושניים משתתפים בו.
שב מול חברך למשחקים וחזור על השיר הבא:

דייסת אפונה חמה
דייסת אפונה קרה
דייסת אפונה בקערה
תשעה ימים נשארה

אוהבים אותה חמה
אוהבים קרה
אוהבים אותה בקערה
תשעה ימים נשארה

כשאתה אומר "דייסת", אתה טופח בידך על ברכך. כשאתה אומר "אפונה", אתה מוחא כפיים. כשאתה אומר "חמה", אתה מכה בידך הימנית על ידו הימנית של חברך. כשאתה אומר "דייסת", אתה מכה שוב בידיך על ברכיך. כשאתה אומר "אפונה", אתה מוחא שוב כפיים. כשאתה אומר "קרה", אתה מכה בידך השמאלית על ידו השמאלית של חברך.
ושוב אתה אומר "דייסת" וטופח בידיך על ברכיך. כשאתה אומר "אפונה", אתה מוחא כפיים. עם המילה "תשעה", אתה מכה בידך הימנית על ידו הימנית של חברך. במילה "ימים", אתה מכה בידך השמאלית על ידו השמאלית של חברך. במילה "נשארה" אתה טופח בידיך על ברכיך. גם בחלק השני של השיר אתה נוהג כך. שים לב באיזו מהירות תוכל לבצע את המשחק בלי שגיאה.

משחק ילדים

מעגל טיק-טק-טו

שרטט עיגול, כקוטרו חמישה עשר ס"מ, על דף נייר. חלק את העיגול ממש כפי שהיית עושה אילו חתכת עוגה לשמונה חלקים. אחר כך שרטט עיגול קטן במרכזו של העיגול הגדול. רשום מספר בכל אחת המשבצות בסדר כזה שמספר גבוהה יהיה סמוך למספר נמוך. למשל: 1,4,6,3,7,2,8,5. רשום 10 בעיגול הקטן שבמרכז.
כל אחד משחק לפי התור. המשחק הראשון מחזיק את העיפרון בגובה כ-30 ס"מ מעל הנייר, עוצם היטב את עיניו ומעביר את העפרון סביבו באוויר, כאילו היה משרטט בו עיגול. יש להחזיק את העפרון גבוהה בעוד המשחק חוזר אחרי החרוז הבא:
טיק-טק-טו, סביב הולך אני
אם אחטיא, כאן אחטיא

אחר כך, בעוד עיניו עצומות, מוריד המשחק את חוד עפרונו ונוגע בו בנייר.
משחק ילדים טיק טק טו אם נחת חודו של העפרון בקטע המסומן 5, מקבל השחקן 5 נקודות, אם נחת בקטע המסומן 2 מקבל השחקן 2 נקודות, אם שיחק לו המזל והעיפרון נחת בעיגול הקטן המסומן 10 הוא מקבל 10 נקודות.
מיד לאחר שנחת באחד הקטעים, הוא רושם את ראשי התיבות שלו בתוכו ושום משחק אחר לא יוכל עוד לזכות בקטע זה. המשחקים מתחלפים לפי התור ולאחר שכל הקטעים סומנו, נחשב זה שבידו המספר הגדול ביותר של נקודות לזוכה. אם אתה רוצה להאריך את המשחק, אתה יכול לשרטט עיגול גדול ובו 16 או אפילו 32 חלקים.

משחק ילדים

חתולו של השכן

משחק זה נפתח במילים: "חתולו של השכן הוא חתול אמיץ". אפשר גם לבחור כל תואר אחר המתחיל באות "א". אחר כך צריך חברך לתאר את חתולו של השכן במילה המתחילה באות "ב". למשל, הוא יכול לומר:"חתולו של השכן הוא חתול בהיר". וכך נמשך המשחק, כשכל אחד מן המשתתפים בו משתמש באות הבאה לאחר זו של קודמו, לפי סדר האלף-בית, המשחקים רשאים לוותר על השימוש באחת האותיות, שאין בא תארים רבים.

אם שניים משחקים ואחד אינו יכול להזכר במילה המתחילה באות הבאה לפי סדר האלף-בית, הוא מפסיד. אולם אם מספר המשחקים גדול משניים, כל מי שנשאר תקוע נושר מן המשחק. זה שמשחק עד הסוף זוכה. אפשר לחזור פעמים רבות על אותיות האלף-בית.

משחקי חצר של פעם לילדים


משחקים של פעם עם ציוד

משחקי שולחן וקלפים

משחקי מסיבה או משחקי קבוצות

משחקי מירוץ

משחקי תחרויות מירוץ והליכה

קישורים